Scottish 6 days - day 2 (03/08/2015) Scottish 6 days - day 2 (03/08/2015)